top of page

Allmänna villkor 

VILLKOR

Avtalsvillkor – Slottsstadens Trafikskola

§1 Acceptera avtalsvillkor 
Genom att skriva in dig på Slottsstadens Trafikskola blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

§2 Minderårig 
Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.

§3 Personligt konto via Elevcentralen 
Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för skydda detta. 
Slottsstadens Trafikskola är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning. 
Slottsstadens Trafikskola förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten. Vid upptäckt av utlåning av konto kommer elevens kontot att stängs av med omedebar verkan. 

§4 Personuppgiftspolicy Inom EU gäller från och med 25 Maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR). Slottsstadens Trafikskola AB, org. nr. 556979-9199, adress Tessins väg 9, är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. I samband med att du ingår ett avtal med oss sparar vi viss information om dig. Dessa uppgifter behandlas enbart för särskilda ändamål och i denna policy angivna ändamål. De personuppgifter som behöver hanteras är namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, bilder och kundnummer, dessa för att kunna ha en fungerande elevprofil (på Elevcentralen). Insamlingen och hanteringen av dessa personuppgifter sker i syfte att kunna administrera och genomföra det avtal du som elev ingått med oss, detta innefattar bokning av lektioner och kurs. Utan några personuppgifter kan vi inte identifiera dig och kan inte heller då fullfölja det avtal som du ingått. Slottsstadens Trafikskola AB är mottagare av dessa personuppgifter och personuppgiftsansvarig, mottagare av personuppgifter är även STR, Transportstyrelsen och Trafikverket. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än nödvändigt med hänsyn till ovan angivna ändamål. Uppgifterna om dig gallras bort när kundförhållandet upphört, vissa personuppgifter kan dock sparas för fullgörande av rättsliga skäll som till exempel Bokföringslagen eller för att kunna hantera i efterhand uppkomna frågor rörande din utbildning. Detta för att undvika tvister för både kund och företag. Du har flertal rättigheter avseende personuppgiftsbehandling, dessa förklaras i GDPR artikel 12-20. Dessa inkluderar rätten till insyn och att på begäran få tillgång till den information vi behandlar om dig, att i vissa fall begära begränsning av behandling, att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. All behandling av dina personuppgifter sker på ett högst säkert sätt, skydd finns mot både intrång och förstöring av dina personuppgifter. Vi vidtar alltid tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din personuppgifter skydds inom högsta möjliga mån. Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du upplever att vi felaktigt behandlat dina personuppgifter på ett sätt som inte överensstämmer med GDPR.

§5 Priser och Betalning 
Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång. 
För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra Paket krävs förskottsbetalning. Priserna i ett Paket gäller i två (2) år från betalningsdatum och berörs då ej av eventuella prisändringar. 
Vi tar emot betalningar via BankGiro, bankkort, swish (123-2721983) och kontant.

§6 Fakturering 
Slottsstadens Trafikskola tillämpar fakturabetalning för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress, som kunden uppgett vid inskrivningen. 
Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Betalningsvillkor är 10 dagar.

§7 Avbokningsregler 
Avbokning och återbud kan lämnas via telefon eller på Elevcentralen med hjälp av ditt personliga användarnamn, notera att avbokningar och bokningar via telefon måste kontrolleras via elevcentralen av eleven själv. För avbokning av körlektion, avboka senast kl.12.00 helgfri vardag innan din bokade körlektion. För avbokning som avser Risketta, Handledarutbildning, skall avbokning ske senast kl.12.00 tre helgfria vardagar innan. Halkkörning skall avbokas senast kl.12.00 fyra helgfria vardagar innan. Om du blivit akut sjuk debiteras din bokning men krediteras vid uppvisande av läkarintyg från läkare/arbetsgivare/skola inom två (2) veckor. Notera att eleven inte kan lämna sjukintyg för flertal lektioner i rad utan måste avboka framåt tills tillfriskning. Vid akut sjukdom skall en sjukanmälan till trafikskolan per telefon upprättas. Kan intyg visas blir du som elev således inte debiteringsskyldig för lektionen som missats p.g.a. sjukdom. Notera att om man som elev har vetskap om långvarig sjukdom/skada, måste man avboka samtliga lektioner som man har inbokade framöver, detta ansvarar du som elev själv för.

§8 Upphovsrätt och nyttjanderätt 
Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

§9 Friskrivning från ansvar 
Slottsstadens Trafikskola tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

§10 Ändringar av dessa Avtalsvillkor 
Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen. Vid ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet.

§12 Vid eventuell tvist 
Slottsstadens Trafikskola kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till Helena Nilsson på Slottsstadens Trafikskola. 
I annat fall skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se)

bottom of page